DIPLOMOVÁ PRÁCE

EXPLOATACE  ICHTYOFAUNY  SLEPÝCH  RAMEN  LABE
 A  JEJÍ  EKONOMICKÉ  ZHODNOCENÍ 

KLIKNUTÍM  NA  OBRÁZEK VSTOUPÍTE.

Ing. Martin Zmoray

odborná spolupráce RNDr. Josef Kurfűrst, CSc.
1999

        Rád bych touto cestou poděkoval RNDr. Josefu KURFŰRSTOVI , CSc. za odbornou spolupráci při realizaci této diplomové práce, za poskytnutou pomoc i za metodické vedení. Dále za množství tvůrčích připomínek a dílčích námětů pro rozšíření práce přínosných.  

                Dále bych chtěl touto cestou poděkovat členům místní rybářské organizace, kteří mi vždy a ochotně vyšli vstříc radou i zkušenostmi a nemalou měrou se podíleli na faktografické části této práce.  

         Můj dík patří také vedení místní rybářské organizace MO - ČRS Poděbrady, jmenovitě hospodáři Vratislavu Zbraňkovi  a jednateli Jiřímu Šourkovi, kteří celý projekt aktivně podporovali a poskytli mi zejména ekonomické informace nutné pro jeho realizaci. 

 V Praze dne 1.května 1999